Общо събрание

Въз основа на писмо на БАН с изх. № 72-00-99 от 13. 11. 2017 г. насрочваме на 23. 01. 2018 г., вторник,  съвместно заседание на Научния съвет и Общото събрание на ИИОЗ за приемане на годишния отчет за научно-изследователската, учебна и финансова дейност на ИИОЗ за 2017 г.
Събранието ще се проведе от 13:00ч. в Заседателната зала на Икономическия институт на БАН при следния дневен ред:
1. Обсъждане и приемане на отчета на ИИОЗ за научно-изследователската, учебна и финансова дейност на ИИОЗ за 2017 г.
2. Разни