Конкурс за академични длъжности

Институтът за изследване на обществата и знанието при БАН – София, обявява конкурси за: професор по профeсионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, за нуждите на секция „Общество на знанието: наука, образование и иновации” – един; доцент по профeсионално направление 2.3. Философия, за нуждите на секция „Знание и реалност: модели, методологии и евристики” – един; доцент по профeсионално направление 2.3. Философия, за нуждите на секция „Етически изследвания” – един; доцент по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, научна специалност Социология, за нуждите на секция „Социален контрол, отклонения и конфликти” – един; главен асистент по специалност „Социология”, профeсионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, за нуждите на секция „Общество на знанието: наука, образование иновации” – един; главен асистент по профeсионално направление 2.3. Философия, за нуждите на секция „Етически изследвания” – един; главен асистент по профeсионално направление 2.3. Философия, за нуждите на секция „Култура, естетика, ценности” – един; главен асистент по профeсионално направление 2.3. Философия, за нуждите на секция „Онтология, епистемология, философия на науката” – един; главен асистент по специалност „Социология„, профeсионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, за нуждите на секция „Публични политики и социални промени” – един, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (до 05.03.2018 г.). Справки и документи – в института, София 1000, ул. Сердика 4, ет. 1, тел. 02/981-79-46.