КРЪГЛА МАСА Социалната доктрина на Католическата църква и съвременният свят: алтернативна идея за модерност?

 

 

 

 

Секция „Социални теории, стратегии и прогнози“ и Секция „Знание и реалност: модели, методологии и евристики“ на ИИОЗ организират КРЪГЛА МАСА
Социалната доктрина на Католическата църква
и съвременният свят: алтернативна идея за модерност?
26 април 2018 г.
Зала 207 – Централна сграда на БАН – София

 

“Knowledge and Reality: Models, Methodology, and Heuristics” and “Social Theories, Strategies and Prognoses” Departments of ISSK organise
ROUND TABLE
Catholic Social Teaching and the Contemporary World:
An Alternative View of Modernity?
26 April 2018
Room 207 – Central Building BAS – Sofia

 

Презентация/Presentation
Целта на кръглата маса е да се очертаят и подложат на дискусия основните моменти на католическата социална доктрина, периодично излагана в документи на Ватикана от 1891 г. насам. Във връзка с петата годишнина от началото на понтификата на папа Франциск (13.3.2013), фокусът ще бъде върху енцикликите му „Светлината на вярата“ (Lumen fidei, 2013) и „Хвалим Тебе“ (Laudato si’, 2015) и съдържащата се в тях интерпретация на глобално ниво на въпросите относно бедността, миграциите, екологията, устойчивото развитие. Ще се обсъди приложимостта на решенията, които католическата социална доктрина предлага на някои от най-актуалните проблеми на съвременния свят. Ще бъдат засегнати и дебатите – богословски, философски, икономически, политически – които социалната доктрина поражда. Докладите и дискусиите ще са насочени към по-широка, не непременно академична публика.
The aim of the round table is to outline the principles and the basic features of the Catholic social teaching and to discuss its place in today’s world. The core of this doctrine is to be found in a set of official documents issued by the Magisterium of the Catholic Church between 1891 and the present day. In the light of the completion of five years since the beginning of Pope Francis’ pontificate (13 March 2013), the round table discussions will be focused on his teachings on global questions such as poverty, migrations, ecology, and sustainable development, as expounded in the encyclicals Lumen fidei (2013) and Laudato si’ (2015). The applicability of the solutions that the Catholic social thought offers to some topical problems of the modern world will be examined, along with the debates these solutions have often provoked in the Western societies. Papers and discussions will be aimed at a wider, not necessarily academic audience.

Организационен комитет / Organising Committee
Проф. д-р Марко Форливези / Prof. Dr. Marco Forlivesi
Доц. д-р Кирил П. Карталов / Assoc. Prof. Dr. Kiril P Kartaloff
Гл. ас. д-р Ива Манова / Assist. Prof. Dr. Iva Manova

Програма / Program

Снимки от събитието