Конкурс за академични длъжности

ИИОЗ обявява конкурси за: професор по профeсионално направление 2.3. Философия, за нуждите на секция „Социални теории, стратегии и прогнози” – един; доцент по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, научна специалност Социология, за нуждите на секция „Социален контрол, отклонения и конфликти” – един;  доцент по профeсионално направление 2.3. Философия, за нуждите на секция „Култура, естетика, ценности” – един; доцент по профeсионално направление 2.3. Философия, за нуждите на секция „Социални теории, стратегии и прогнози” – един; главен асистент по специалност „Социология”, профeсионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, за нуждите на секция „Общество на знанието: наука, образование иновации” – един; главен асистент по профeсионално направление 2.3. Философия, за нуждите на секция „Етически изследвания” – един; главен асистент по профeсионално направление 2.3. Философия, за нуждите на секция „Знание и реалност: модели, методологии и евристики” – един; главен асистент по профeсионално направление 2.3. Философия, за нуждите на секция „Антропологически изследвания” – един; главен асистент по специалност „Социология”, профeсионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, за нуждите на секция „Център за емпирични социални изследвания” – един; главен асистент по профeсионално направление 2.3. Философия, за нуждите на секция „Социални теории, стратегии и прогнози” – един; главен асистент по профeсионално направление 2.3. Философия, за нуждите на секция „Религия, вярвания, светоглед” – един, със срок два месеца от обнародването в Държавен вестник, бр. 5 от 15.01.2019 г. Справки и документи – в института, София 1000, ул. Сердика 4, ет. 1, тел. 02/981-79-46.