Българска народопсихология и политика (антология), съст. проф. дсн Таня Неделчева

 

Таня Неделчева, студия, съставителство, бележки

БЪЛГАРСКА НАРОДОПСИХОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА  

(антология)

Изучаването на редица народопсихологични оценки за спецификата на политическите отношения, за образа на политика в съзнанието на традиционния българин, за трансформиране на ценностите в този аспект, вникването в миналото ще способства за по-дълбокото навлизане в особеностите на нашето политическо настояще. Именно тоталната политизация на социалния живот е основната причина за създаването на настоящата антология. Основният критерии, който е в основата на подбора на текстовете е да се тематизира отношението народопсихологически характеристики на българите и “правеното” на политика, второ, да е релевантен, в една или друга степен на съвременната политическа динамика в България днес. Няма съмнение, че подобен поглед към миналото ще спомогне за по-дълбоката и точна рационализация на политическите отношения в съвременна България

 

 

ОБИТАВАНЕ И ИДЕНТИЧНОСТ 

Таня Неделчева

Основна цел на изследването са измеренията на локалното, отделното, провинциалното, релевантно спрямо идентичността. Самоосмислянето на личността по време и в ценностно отношение започва с най-близкото обкръжение от хора и предмети като постепенно хоризонтът на съотнасяне се разширява. Базисното, фундиращото в идентичността е онова, което е в началото. Може и да се каже, че изследването е насочено към местното общество, което е носител на културното своеобразие. Именно интериоризирането на тази култура създава носещите пластове на идентичността. И затова е разбираем призивът на гръцкия философ Христос Янарас за борба за запазване на регионалната култура, защото противното означава тотална деструкция на всяка идентичност.