Публична защита на Борислав Николов Градинаров

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО

обявява

ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ
за защита на дисертационен труд на тема: “Социалният системен фактор (Системният генезис на неопределеността в обществото)

за придобиване на научната степен

„доктор на философските науки”

по професионално направление 2.3. Философия

Заседанието ще се проведе на 08. 07. 2019 г. от 10,00 ч.

в заседателната зала на ИИОЗ, ул. „Сердика” № 4

 

Състав на научното жури:

Председател: доц. д-р Ивелина Иванова, ИИОЗ-БАН

Членове:

Чл. кор. проф. дфн, Васил Проданов

Проф. дин Васил Тодоров, ИИ – БАН

Проф. дсн Теменуга Ракаджийска, УНСС

Проф. дсн Цветан Давидков, СУ „Св. Климент Охридски“

Проф. д-р Валентина Драмалиева, УНСС

Проф. дфн Желязко Стоянов

 

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в канцеларията на ИИОЗ и на интернет-страницата на Института.

 

Рецензия от чл. кор. проф. дфн Васил Проданов относно дисертационен труд на тема: “Социалният системен фактор (Системният генезис на неопределеността в обществото)” на доц. д-р Борислав Градинаров за придобиване на научната степен „доктор на философските науки” по професионално направление 2.3. Философия.

На чужд език

Рецензия от проф. дсн Теменуга Ракаджийска относно дисертационен труд на тема: “Социалният системен фактор (Системният генезис на неопределеността в обществото)” на доц. д-р Борислав Градинаров за придобиване на научната степен „доктор на философските науки” по професионално направление 2.3. Философия.

На чужд език

Рецензия от проф. д-р Валентина Драмалиева относно дисертационен труд на тема: “Социалният системен фактор (Системният генезис на неопределеността в обществото)” на доц. д-р Борислав Градинаров за придобиване на научната степен „доктор на философските науки” по професионално направление 2.3. Философия.

На чужд език

Становище от проф. дин Васил Тодоров относно дисертационен труд на тема: “Социалният системен фактор (Системният генезис на неопределеността в обществото)” на доц. д-р Борислав Градинаров за придобиване на научната степен „доктор на философските науки” по професионално направление 2.3. Философия.

На чужд език

Становище от проф. дсн Цветан Давидков относно дисертационен труд на тема: “Социалният системен фактор (Системният генезис на неопределеността в обществото)” на доц. д-р Борислав Градинаров за придобиване на научната степен „доктор на философските науки” по професионално направление 2.3. Философия.

На чужд език

Становище от проф. дфн Желязко Стоянов относно дисертационен труд на тема: “Социалният системен фактор (Системният генезис на неопределеността в обществото)” на доц. д-р Борислав Градинаров за придобиване на научната степен „доктор на философските науки” по професионално направление 2.3. Философия.

На чужд език

Становище от доц. д-р Ивелина Иванова относно дисертационен труд на тема: “Социалният системен фактор (Системният генезис на неопределеността в обществото)” на доц. д-р Борислав Градинаров за придобиване на научната степен „доктор на философските науки” по професионално направление 2.3. Философия.

На чужд език

Автореферат на доц. д-р Борислав Николов Градинаров относно дисертационния му труд на тема: “Социалният системен фактор (Системният генезис на неопределеността в обществото)” за придобиване на научната степен „доктор на философските науки” по професионално направление 2.3. Философия.

На чужд език