Информационен семинар по проект “Нови възможности във връзка с ИКТ-базрани системи и модели за продължаващо участие на България в SHARE и присъединяване към SHARE-ERIC”

На 26 юли 2019 г. с представители на Националния осигурителен институт (НОИ) се проведе информационен семинар по проект Нови възможности във връзка с ИКТ-базрани системи и модели за продължаващо участие на България в SHARE и присъединяване към SHARE-ERIC. Проектът е финансиран по Националната пътна карта за научна инфраструктура 2017-2023 г. на Министерството на образованието и науката (СПОРАЗУМЕНИЕ № Д01-162/28.08.2018 г.) и се изпълнява от консорциум от изследователи от Института за изследване на обществата и знанието при БАН (ИИОЗ-БАН) и от Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Като лектори в семинара от ИИОЗ-БАН участваха гл. ас. д-р Екатерина Маркова – координатор на националния консорциум, гл. ас- д-р Габриела Йорданова, проф. Румяна Стоилова и Диана Ненкова. Повече можете да прочетете тук.