Връчване на Почетен знак на Института по философия и социология на проф. дсн Пепка Бояджиева

   На проведеното Общо събрание на учените от ИФС на 28.01.2020 бе връчена присъдената от Научния съвет на Института награда “Почетен знак на ИФС” на проф. дсн Пепка Бояджиева за научните й постижения в областта на социологията и във връзка с нейния юбилей

Предложение до УС на БАН за награждаване с награда на БАН на проф. дсн Пепка Бояджиева за заслуги в развитието на социологията и във връзка с нейната 65-годишнина