ПРОМОЦИЯ  на  2 КНИГИ по НИ проект на секция “Религия, вярвания, светоглед”

На 6 феврурари 2020 г., четвъртък, 14,30 ч. в Заседателната зала на ул. “Сердика” 4 ще се състои представянето на тематичен сборник и монография:
1. “РЕЛИГИОЗНА ИДЕНТИЧНОСТ И СВЕТОГЛЕД:Човекът в Европейската цивилизация на XXI век -София 2019;
Редколегия: проф.дфн Ст.Пенов/ Р-л на НИ проект/; гл.ас,д-р С.Методиев/ Зам.р-л/ ; гл.ас.д-р Севделина Николова и гл.ас.д-р Людмил Петров;
Авторски колектив от катедрата и НИ група с учени от БАН, СУ, ВУ в Б-я, Русия, Беларус и Израел.
 2. “ETHNO-RELIGIOUS EXPRESSIONS OF OTHERNESS – CHALLENGES AND RESPONSES” ( Иво „ИвРай”, 2019г.). –
 автор- доц.,д-р Веселин Босаков.
Представянето ще водят проф.Ст. Пенов, гл.ас.С. Методиев и гл.ас.Л. Петров.