Обява № ОП-103 от 22.04.2020 г. по чл. 187, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка за доставка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: „Доставка на 80 броя таблетни компютри (таблети) за нуждите на ИФС – БАН по проект”

Преписка идентиф. номер ОП-1 / 2020 г.

Дата на създаване: 22.04.2020 г.

 

Обява номер ОП-103 от 22.04.2020 г. по чл. 187, ал. 1 от ЗОП

Публикувано на 22.04.2020 г. в 17:00 часа.

 

Документация към Обява номер ОП-103 от 22.04.2020 г. по чл. 187, ал. 1 от ЗОП – PDF

Публикувано на 22.04.2020 г. в 17:00 часа.

 

Документация към Обява номер ОП-103 от 22.04.2020 г. по чл. 187, ал. 1 от ЗОП – MS Word

Публикувано на 22.04.2020 г. в 17:00 часа.

 

Разяснения изх. номер РД 16-110 от 30.04.2020 г. по Обява номер ОП-103 от 22.04.2020 г. по чл. 187, ал. 1 от ЗОП

Публикувано на 30.04.2020 г. в 15,13 часа.

 

Разяснения № 2 изх. номер РД 16-111 от 04.05.2020 г. по Обява номер ОП-103 от 22.04.2020 г. по чл. 187, ал. 1 от ЗОП

Публикувано на 04.05.2020 г. в 13,20 часа.

 

Протокол по чл. 192, ал. 4 от ЗОП от работата на конкурсната комисия

Публикувано на 21.05.2020 г. в 15,00 часа.

 

Договор номер РД 08-151 от 19.06.2020 г. с Приложение № 2 към договора

Публикувано на 13.07.2020 г. в 16,30 часа.

 

Приложение № 1 към договора – Техническа Спецификация

Публикувано на 13.07.2020 г. в 16,30 часа.