Конкурси за академични длъжности – ДВ, бр 67/28.07.2020 г.

Институтът по философия и социология при БАН, София, обявява конкурси за: доцент по специалност „Социология“, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, за нуждите на секция „Публични политики и социални промени“ – един; доцент по специалност „Социология“ (социология на цифровата икономика и новите технологии), професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, за нуждите на секция „Общество на знанието: наука, образование, иновации“ – един; доцент по професионално направление 2.3. Философия (естетика) за нуждите на секция „Култура, естетика, ценности“ – един; главен асистент по специалност „Социология“ (социология на образованието и социалните иновации), професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, за нуждите на секция „Общество на знанието: наука, образование, иновации“ – един; главен асистент по професионално направление 2.3. Философия (философия на езика) за нуждите на секция „Знание и реалност: модели, методологии и евристики“ – един; главен асистент по професионално направление 2.3. Философия (философия на изкуствения интелект) за нуждите на секция „Знание и реалност: модели, методологии и евристики“ – един; главен асистент по професионално направление 2.3. Философия (философия на политиката) за нуждите на секция „Социални теории, стратегии и прогнози“ – един, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Справки и документи – в Института по философия и социология, София 1000, ул. Сердика № 4, ет. 1, тел. 02/981 79 46.