Публична защита на Мартин Константинов Константинов

На 28 септември 2020 г. (понеделник) от 15,00 часа в заседателната зала на Института по философия и социология при БАН, ул. Сердика № 4

ще се проведе открито заседание на Научното жури за публична защита на дисертационен труд на тема:

 „Противопоставянето между Запада и съвременна Русия: нагласи в съвременното българско общество (ценности и идеологии)“

на Мартин Константинов Константинов, редовен докторант към секция „„Социален контрол, отклонения и конфликти“, ИФС-БАН,

за придобиване на  образователната и  научна степен ”ДОКТОР”

по научна специалност  3.1. (Социология, антропология и науки за културата).

 

Научно жури:

Председател на научното жури:

Проф. дфн Борислав Градинаров (ИФС-БАН) – рецензия.

 Членове на научното жури:

Проф. дсн Теменуга Ракаджийска (УНСС) – рецензия;

Проф. дсн Валентина Златанова (ИФС-БАН) – становище

Проф. дсн Максим Мизов (ЦИПИ) – становище;

Проф. дфн Нако Стефанов (СУ “Св. Климент Охридски”)– становище.

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се при доц. д-р Албена Накова в ИФС-БАН и са публикувани на сайта на ИФС – http://ips-bas.org.

 

Рецензия от проф. дфн Борислав Градинаров на дисертационния труд на Мартин Константинов Константинов, редовен докторант към секция „Социален контрол, отклонения и конфликти“, ИФС-БАН, за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по научна специалност 3.1. Социология, антропология и науки за културата.

На чужд език

Рецензия от проф. дсн Теменуга Ракаджийска на дисертационния труд на Мартин Константинов Константинов, редовен докторант към секция „Социален контрол, отклонения и конфликти“, ИФС-БАН, за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по научна специалност 3.1. Социология, антропология и науки за културата.

На чужд език

Становище от проф. дсн Валентина Златанова на дисертационния труд на Мартин Константинов Константинов, редовен докторант към секция „Социален контрол, отклонения и конфликти“, ИФС-БАН, за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по научна специалност 3.1. Социология, антропология и науки за културата.

На чужд език

Становище от проф. дсн Максим Мизов на дисертационния труд на Мартин Константинов Константинов, редовен докторант към секция „Социален контрол, отклонения и конфликти“, ИФС-БАН, за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по научна специалност 3.1. Социология, антропология и науки за културата.

На чужд език

Становище от проф. дфн Нако Стефанов на дисертационния труд на Мартин Константинов Константинов, редовен докторант към секция „Социален контрол, отклонения и конфликти“, ИФС-БАН, за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по научна специалност 3.1. Социология, антропология и науки за културата.

На чужд език

Автореферат на дисертационния труд на Мартин Константинов Константинов, редовен докторант към секция „Социален контрол, отклонения и конфликти“, ИФС-БАН, за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по научна специалност 3.1. Социология, антропология и науки за културата.

На чужд език