Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Философия на политиката) за нуждите на секция „Социални теории, стратегии и прогнози“, ИФС – БАН, обнародван в ДВ, бр. 106 от 15.12.2020 г.

Рецензия от проф. дфн Васил Проданов относно конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Философия на
политиката) за нуждите на секция „Социални теории, стратегии и прогнози“ в Институт по философия и социология при БАН

На чужд език

Рецензия от доц. д-р Ина Димитрова относно конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Философия на
политиката) за нуждите на секция „Социални теории, стратегии и прогнози“ в Институт по философия и социология при БАН

На чужд език

Становище от проф. дфн Емилия Маринова относно конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Философия на политиката) за нуждите на секция „Социални теории, стратегии и прогнози“ в Институт по философия и социология при БАН

На чужд език

Становище от проф. д-р Светла Тошкова относно конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Философия на политиката) за нуждите на секция „Социални теории, стратегии и прогнози“ в Институт по философия и социология при БАН

На чужд език

Становище от проф. дфн Борислав Градинаров относно конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Философия на политиката) за нуждите на секция „Социални теории, стратегии и прогнози“ в Институт по философия и социология при БАН

На чужд език

Становище от проф. дфн Иван Кацарски относно конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Философия на политиката) за нуждите на секция „Социални теории, стратегии и прогнози“ в Институт по философия и социология при БАН

На чужд език

Становище от доц. д-р Ивка Цакова относно конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Философия на политиката) за нуждите на секция „Социални теории, стратегии и прогнози“ в Институт по философия и социология при БАН

На чужд език

Отговори на гл. ас. д-р Благовеста Николова относно конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Философия на политиката) за нуждите на секция „Социални теории, стратегии и прогнози“ в Институт по философия и социология при БАН

Списък на научните трудове на гл.ас. д-р Благовеста Николова, с които участва в конкурса за академична длъжност „доцент“ за нуждите на секция „Социални теории, стратегии и прогнози“ на Институт по философия и социология –БАН

Авторска справка за приносните моменти на гл.ас. д-р Благовеста Николова в публикациите, с които участва в конкурса за академична длъжност „доцент“ за нуждите на секция „Социални теории, стратегии и прогнози“ на Институт по философия и социология –БАН

Резюмета на публикациите на гл.ас. д-р Благовеста Николова, с които участва в конкурса за академична длъжност „доцент“ за нуждите на секция „Социални теории, стратегии и прогнози“ на Институт по философия и социология –БАН

На чужд език