ПОКАНА за ТЕОРЕТИЧЕН СЕМИНАР

Секция „Религия, вярвания, светоглед” – ИФС-БАН на 10 юни от 14,30 часа 

продължава постоянния си те­о­­ретичен семинар  по НИ си проект:

 „РЕЛИГИОЗНА ИДЕНТИЧНОСТ И СВЕТОГЛЕД“  

Сакралното като априорна категория – Р. Ото и др.

(The Sacred as an a priori Concept)

Лектор:  Гл.ас., Д-р ф-я Мирослав Бачев

Дискутант: Гл.ас.,Д-р Людмил Петров.

Р-л на секцията и на НИ проект: Проф.дфн Ст.Пенов

ПОКАНА