Конкурси за академични длъжности – ДВ, бр. 63/30.07.2021

Институтът по философия и социология при БАН – София, обявява конкурси за: доцент по специалност „Социология“, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, за нуждите на Центъра за емпирични социални изследвания – един; главен асистент по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата за нуждите на секция „Общество на знанието: наука, образование и иновации“ – един; главен асистент
по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата за нуждите на секция „Общности и идентичности“ – двама; главен асистент по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата за нуждите на секция „Стратификация, неравенства и мобилност“ – един, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в Института по философия и социология, София 1000, ул. Сердика № 4, ет. 1, тел. 02/981 79 46.