Публична защита на Борис Володиев Николов

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ (ИФС)

 

обявява

ОТКРИТО ОНЛАЙН ЗАСЕДАНИЕ

за защита на дисертационен труд на тема:

„Метафизиката на безкрайността и проблемът за

противоречието във философията на математиката“

 

на Борис Володиев Николов,

 

редовен докторант към секция „Знание и реалност:

модели, методологии и евристики“, ИФС-БАН,

за придобиване на образователната и научната степен „ДОКТОР“

по професионално направление 2.3. „Философия” (Онтология)

Заседанието ще се проведе на 13 октомври 2021 г. (сряда) от 14:00 часа

При интерес моля, изпратете имейл на: rosen.lutskanov@gmail.com

 

Председател на научното жури:

Доц. д-р Росен Люцканов (ИФС-БАН) – становище

 

Членове на научното жури:

Проф. дфн Веселин Петров (ИФС-БАН) – рецензия

Проф. дфн Вихрен Бузов (ВТУ) – рецензия

Проф. дфн Димитър Цацов (ВТУ) – становище

Доц. д-р Валентин Аспарухов (ПУ) – становище

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите

се при доц. д-р Албена Накова в ИФС-БАН

и са публикувани на сайта на ИФС – http://ips-bas.org.

 

Рецензия от проф. дфн Веселин Петров на дисертационния труд на Борис Володиев Николов, редовен докторант към секция „Знание и реалност: модели, методологии и евристики“, ИФС-БАН, за придобиване на образователната и научната степен „ДОКТОР“ по професионално направление 2.3. „Философия” (Онтология)

Рецензия от проф. дфн Вихрен Бузов на дисертационния труд на Борис Володиев Николов, редовен докторант към секция „Знание и реалност: модели, методологии и евристики“, ИФС-БАН, за придобиване на образователната и научната степен „ДОКТОР“ по професионално направление 2.3. „Философия” (Онтология)

Становище от проф. дфн Димитър Цацов на дисертационния труд на Борис Володиев Николов, редовен докторант към секция „Знание и реалност: модели, методологии и евристики“, ИФС-БАН, за придобиване на образователната и научната степен „ДОКТОР“ по професионално направление 2.3. „Философия” (Онтология)

Становище от доц. д-р Валентин Аспарухов на дисертационния труд на Борис Володиев Николов, редовен докторант към секция „Знание и реалност: модели, методологии и евристики“, ИФС-БАН, за придобиване на образователната и научната степен „ДОКТОР“ по професионално направление 2.3. „Философия” (Онтология)

Становище от доц. д-р Росен Люцканов на дисертационния труд на Борис Володиев Николов, редовен докторант към секция „Знание и реалност: модели, методологии и евристики“, ИФС-БАН, за придобиване на образователната и научната степен „ДОКТОР“ по професионално направление 2.3. „Философия” (Онтология)

Автореферат на дисертационния труд на Борис Володиев Николов, редовен докторант към секция „Знание и реалност: модели, методологии и евристики“, ИФС-БАН, за придобиване на образователната и научната степен „ДОКТОР“ по професионално направление 2.3. „Философия” (Онтология)