Излезе специален брой „Стареене по време на пандемия“ с отворен достъп в Revista Inclusiones върху данни от SHARE.

Специалният брой ‘Ageing in times of a pandemic’ на Revista Inclusiones е по инициатива на Екатерина Маркова и Габриела Йорданова от Института по философия и социология при БАН (ИФС-БАН), които координират и българската научна инфраструктура SHARE-ERIC Bulgaria. Този специален брой е подкрепен от Министерство на образованието и науката в рамките на Националната пътна карта за научна инфраструктура.
Целта на този специален брой ‘Ageing in times of a pandemic’ е да се осветлят различни аспекти на въздействието от падемията в страните от Югоизточна Европа на хората на 50 и повече години.
Броят включва 7 оригинални научни статии, разпределени в две тематични направления:
  • Социални, здравни и дигитални неравенства в условия на пандемия;
  • Семейни и социални мрежи, междугенерационна подкрепа, стратегии за справяне по време на криза: случаят Covid-19.
Повече информация и линкове към статиите са достъпни на адрес: https://share-eric-bulgaria.bg/%d0%b8%d0%b7%d0%bb%d0%b5…/