Конкурс за асистент за нуждите на секция “Социална стратификация, неравенства и мобилност”

В съответствие с Правилника на ИФС при БАН Научният съвет на ИФС обявява конкурсна процедура/събеседване (ПРОТОКОЛ №19/19.11.2021 г.) за назначаване на срочен трудов договор  на асистент (едно място) с ОНС „Доктор“ в Професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата; в научната област: Стратификация, неравенства и социална мобилност.

Назначаването на асистент в посочената тематична област би задълбочило работата на секцията по отношение на изследванията на множествените неравенства и прилагането на теоретичната концепция за интерсекционалност. В секция „Социална стратификация, неравенства и молбилност” има свободно място за обявяването на конкурса/събеседване за длъжността „асистент” .

Срокът за подаване на документи за конкурса е един месец, считано от 30 ноември 2021 г. Кандидатите подават заявление, към което прилагат мотивационно писмо, автобиография, диплома за висше образование за образователно-квалификационна степен „магистър“, диплома за образователна и научна степен „доктор“, ако кандидатът има такава, медицинско свидетелство, свидетелство за съдимост, удостоверение за стаж по специалността, ако има такъв и други (по преценка на кандидата, напр. списък на публикации, изобретения и други научноприложни резултати, препоръки, награди, сертификати и др.)

Документи се подават в отдел Човешки ресурси на ИФС, ул. „Сердика“, № 4, първи етаж, всеки работен ден от 10 до 16 ч.. За справки тел. тел: 0888 409 056; е-мейл: ilieva1980@abv.bg . Вж също Чл. 23 от ПРАВИЛНИКА НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ (https://old.ips-bas.org/wp-content/uploads/2021/06/%D0%9F%D0%9F%D0%9D%D0%A1%D0%97%D0%90%D0%94%D0%98%D0%98%D0%9E%D0%97%D0%91%D0%90%D0%9D-25.06.2021-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD.pdf )