Представяне на книгата “Дигиталната трансформация и бъдещето на труда. Глобални тенденции. Локални последствия.” София. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ , доц. дсн Васил Киров, 21.06.2022, 16,30 ч., Голям салон на БАН

Киров, В. (2022) Дигиталната трансформация и бъдещето на труда. Глобални тенденции. Локални последствия. София. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“

(ISBN 978-954-07-5469-7)

 

Целта на книгата е не само да анализират процесите на дигиталната трансформация на глобално ниво, но и да се изясни какво се случва в национален контекст. Първата глава е посветена на Индустрията 4.0. Тя е подготвена на базата на два примера. Първият пример е за предприемаческата екосистема в областта на информационните и комуникационни технологии в София. Вторият е илюстрация на базата на изследване на очакваното въздействие на изкуствения интелект върху творческите професии. Втората глава е посветена на платформената икономика. В началото е направен преглед на онлайн платформите, опериращи в България или ангажиращи лица от страната. След това е разгледан пример за платформения труд на висококвалифицирани специалисти от сектора на информационните и комуникационни технологии (ИКТ). Третата илюстрация е на доставчиците на храна, като пример за нискоквалифициран труд. Третата глава разглежда работата от къщи като важен елемент от развитието на труда в условията на дигитализацията на базата на данни от скорошни изследвания. В заключението се прави преглед на определени политики и са изведени препоръки към заинтересованите страни в България.