Публична защита на Мая Стоянова Горчева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ

  

обявява

ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ

за защита на дисертационен труд на тема:

„Цената на реалността и възможните светове на литературата. Конрад, Кафка, Камю“

 

за придобиване на научната степен „доктор на науките“

по професионално направление 2.3. Философия (05.01.06. Естетика)

Заседанието ще се проведе на 26.07.2022 г. (вторник) от 10.00 часа

в заседателната зала на ИФС на ул. „Сердика“ № 4

 

Състав на Научното жури:

 

Председател:

проф. д.ф.н Иванка Стъпова, ИФС, БАН

Членове:

проф. д.ф.н, Татяна Батулева, ИФС, БАН

проф. д.фил.н. Пламен Антов, ИЛ, БАН

проф. д-р Мюмюн Тахир, УниБИТ

доц. д-р Силвия Борисова, ИФС, БАН

доц. д-р Васил Видински, СУ „Св. Климент Охридски“

доц. д-p Морис Фадел, НБУ

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в канцеларията на ИФС и на интернет-страницата на Института.

 

 

Рецензия от проф. д.ф.н Иванка Стъпова относно дисертационен труд на тема „Цената на реалността и възможните светове на литературата. Конрад, Кафка, Камю” на доц. д-р Мая Горчева за придобиване на научната степен „доктор на науките“ по професионално направление 2.3. Философия (05.01.06. Естетика)

На чужд език

 

Рецензия от проф.д.ф.н. Пламен Антов относно дисертационен труд на тема „Цената на реалността и възможните светове на литературата. Конрад, Кафка, Камю“ на доц. д-р Мая Горчева за придобиване на научната степен „доктор на науките“ по професионално направление 2.3. Философия (05.01.06. Естетика)

На чужд език

 

Рецензия от проф. д-р Мюмюн Тахир относно дисертационен труд на тема „Цената на реалността и възможните светове на литературата. Конрад, Кафка, Камю“ на доц. д-р Мая Горчева за придобиване на научната степен „доктор на науките“ по професионално направление 2.3. Философия (05.01.06. Естетика)

На чужд език

 

Становище от проф. д.ф.н. Татяна Батулева относно дисертационен труд на тема „Цената на реалността и възможните светове на литературата. Конрад, Кафка, Камю“ на доц. д-р Мая Горчева за придобиване на научната степен „доктор на науките“ по професионално направление 2.3. Философия (05.01.06. Естетика)

На чужд език

 

Становище от доц. д-р Силвия Борисова относно дисертационен труд на тема „Цената на реалността и възможните светове на литературата. Конрад, Кафка, Камю“ на доц. д-р Мая Горчева за придобиване на научната степен „доктор на науките“ по професионално направление 2.3. Философия (05.01.06. Естетика)

На чужд език

 

Становище от доц. д-р Васил Видински относно дисертационен труд на тема „Цената на реалността и възможните светове на литературата. Конрад, Кафка, Камю“ на доц. д-р Мая Горчева за придобиване на научната степен „доктор на науките“ по професионално направление 2.3. Философия (05.01.06. Естетика)

На чужд език

 

Становище от доц. д-p Морис Фадел относно дисертационен труд на тема „Цената на реалността и възможните светове на литературата. Конрад, Кафка, Камю“ на доц. д-р Мая Горчева за придобиване на научната степен „доктор на науките“ по професионално направление 2.3. Философия (05.01.06. естетика)

На чужд език

 

Автореферат на доц. д-р Мая Горчева относно дисертационен труд на тема „Цената на реалността и възможните светове на литературата. Конрад, Кафка, Камю“ на доц. д-р Мая Горчева за придобиване на научната степен „доктор на науките“ по професионално направление 2.3. Философия (05.01.06. Естетика)

На чужд език