Конкурси за академични длъжности – ДВ, брой 57 от 22.VII.2022г.

Институтът по философия и социология при БАН – София,

обявява конкурси за:

професор по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, 05.11.01. Социология (Дигитална трансформация и бъдещето на труда), за
нуждите на секция „Общество на знанието: образование, наука и иновации“ – един; доцент по професионално направление 2.3. Философия, 05.01.13. Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия на културата), за нуждите на секция „Социални теории, стратегии и прогнози“ – един; доцент по професионално направление 2.3. Философия, 05.01.01. История на философията (Българска философска култура), за нуждите на секция „История на философските и научните идеи“ – един; главен асистент по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, 05.11.01. Социология (Труд и гражданска активност), за нуждите на секция „Общество на знанието: образование, наука и иновации“ – един; главен асистент по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, 05.11.01. Социология (Стратификация и неравенства: значение на класата, етноса и пола), за нуждите на секция „Стратификация, неравенства и мобилност“ – един; главен асистент по професионално направление 2.3. Философия, 05.01.07. Етика (Етика на биомедицинските изследвания), за нуждите на секция „Етически изследвания“ – един; главен асистент по професионално направление 2.3. Философия, 05.01.07. Етика (Биоетика и биополитики), за нуждите на секция „Етически изследвания“ – един; главен асистент по професионално направление 2.3. Философия, 05.01.13. Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философска антропология), за нуждите на секция „Антропологически изследвания“ – един, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Справки и документи – в Института по философия и социология, София 1000, ул. Сердика № 4, ет. 1, тел. 02/981-79-46.