Конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент” по ПН 2.3. Философия (История на философията; Българска философска култура) за нуждите на секция “История на философските и научните идеи” на ИФС-БАН, обнародван в Държавен вестник, бр. 57/22.07.2022 г.

Рецензия от проф. д-р Райчо Пожарлиев относно конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент” по професионално направление 2.3. Философия (История на философията; Българска философска култура) за нуждите на секция “История на философските и научните идеи” на ИФС-БАН

На чужд език

Рецензия от проф. д-р Нина Димитрова относно конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент” по професионално направление 2.3. Философия (История на философията; Българска философска култура) за нуждите на секция “История на философските и научните идеи” на ИФС-БАН

На чужд език

Становище от проф. дфн Димитър Цацов относно конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент” по професионално направление 2.3. Философия (История на философията; Българска философска култура) за нуждите на секция “История на философските и научните идеи” на ИФС-БАН

На чужд език

Становище от проф. дфн Татяна Батулева относно конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент” по професионално направление 2.3. Философия (История на философията; Българска философска култура) за нуждите на секция “История на философските и научните идеи” на ИФС-БАН

На чужд език

Становище от проф. дфн Иванка Стъпова относно конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент” по професионално направление 2.3. Философия (История на философията; Българска философска култура) за нуждите на секция “История на философските и научните идеи” на ИФС-БАН

На чужд език

Становище от доц. д-р Ясен Захариев относно конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент” по професионално направление 2.3. Философия (История на философията; Българска философска култура) за нуждите на секция “История на философските и научните идеи” на ИФС-БАН

На чужд език

Становище от доц. д-р Николай Турлаков относно конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент” по професионално направление 2.3. Философия (История на философията; Българска философска култура) за нуждите на секция “История на философските и научните идеи” на ИФС-БАН

На чужд език

Отговори на гл.ас. д-р Камелия Жабилова относно конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент” по професионално направление 2.3. Философия (История на философията; Българска философска култура) за нуждите на секция “История на философските и научните идеи” на ИФС-БАН

Авторска справка за приносните моменти на гл.ас. д-р Камелия Жабилова в публикациите, с които участва в конкурса за академична длъжност „доцент“ за нуждите на секция “История на философските и научните идеи” на ИФС-БАН