Конкурс за асистент за нуждите на секция „Публични политики и социални промени“

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ, Научният съвет на ИФС обявява конкурсна процедура по събеседване (ПРОТОКОЛ No: 18 от 09.12.2022 г.) за назначаване на срочен трудов договор на асистент (едно място) по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата

Срокът за кандидатстване e 1 месец от излизането на обявата на сайта на ИФС – БАН.