Конкурс за заемане на академична длъжност „професор“ по специалност „Социология“ (в научната област Дигитална трансформация и бъдещето на труда), професионално направление 3.1. „Социология, антропология и науки за културата“, за нуждите на секция „Общество на знанието: образование, наука и иновации“ към ИФС-БАН, обявен в бр. 57 на ДВ от 22.07.2022 г.

Рецензия от проф. дсн Румяна Стоилова относно научните трудове на доц. дсн Васил Киров, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” по професионално направление 3.1. „Социология, антропология и науки за културата“, специалност „Социология“, за нуждите на секция „Общество на знанието: образование, наука и иновации“ към ИФС-БАН

На чужд език

Рецензия от проф. дсн Таня Чавдарова относно научните трудове на доц. дсн Васил Киров, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” по професионално направление 3.1. „Социология, антропология и науки за културата“, специалност „Социология“, за нуждите на секция „Общество на знанието: образование, наука и иновации“ към ИФС-БАН

На чужд език

Рецензия от проф. дсн Карамфил Манолов относно научните трудове на доц. дсн Васил Киров, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” по професионално направление 3.1. „Социология, антропология и науки за културата“, специалност „Социология“, за нуждите на секция „Общество на знанието: образование, наука и иновации“ към ИФС-БАН

На чужд език

Становище от проф. дсн Кръстина Петкова относно научните трудове на доц. дсн Васил Киров, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” по професионално направление 3.1. „Социология, антропология и науки за културата“, специалност „Социология“, за нуждите на секция „Общество на знанието: образование, наука и иновации“ към ИФС-БАН

На чужд език

Становище от проф. дсн Теменуга Ракаджийска относно научните трудове на доц. дсн Васил Киров, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” по професионално направление 3.1. „Социология, антропология и науки за културата“, специалност „Социология“, за нуждите на секция „Общество на знанието: образование, наука и иновации“ към ИФС-БАН

На чужд език

Становище от проф. дсн Цветан Давидков относно научните трудове на доц. дсн Васил Киров, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” по професионално направление 3.1. „Социология, антропология и науки за културата“, специалност „Социология“, за нуждите на секция „Общество на знанието: образование, наука и иновации“ към ИФС-БАН

На чужд език

Становище от доц. д-р Петя Славова относно научните трудове на доц. дсн Васил Киров, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” по професионално направление 3.1. „Социология, антропология и науки за културата“, специалност „Социология“, за нуждите на секция „Общество на знанието: образование, наука и иновации“ към ИФС-БАН

На чужд език

Отговори от доц. дсн Васил Киров относно конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” по професионално направление 3.1. „Социология, антропология и науки за културата“, специалност „Социология“ (Дигитална трансформация и бъдещето на труда) за нуждите на секция „Общество на знанието: образование, наука и иновации“ към ИФС-БАН

Авторска справка за приносните моменти в публикациите на доц. дсн Васил Киров по конкурсната процедура за професор по професионално направление 3.1. „Социология, антропология и науки за културата“, специалност „Социология“ (Дигитална трансформация и бъдещето на труда) за нуждите на секция „Общество на знанието: образование, наука и иновации“ към ИФС-БАН

РЕЗЮМЕТА НА ПУБЛИКАЦИИ на доц. дсн Васил Киров, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност „професор” по специалност „Социология“ (Дигитална трансформация и бъдещето на труда), за нуждите на секция „Общество на знанието: образование, наука и иновации“ на ИФС-БАН

На чужд език