Издателство Мецлер-Шпрингер публикува юбилеен сборник по случай 60-годишнината на проф. дфн Иванка Райнова

Издателство Мецлер-Шпрингер публикува юбилеен сборник по случай 60-годишнината на проф. дфн Иванка Райнова – Säkularismus, Postsäkularismus und die Zukunft der Religionen. Festschrift für Yvanka B. Raynova zum 60. Geburtstag. Hrsg. von H.-W. Ruckenabauer und S. Moser. Stuttgart: J.B. Metzler-Springer, 2022, 566 pages https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-476-04955-1

Сборникът представлява многопланово систематично изследване на ролята на религиозното мислене в наши дни. В него се поставят следните въпроси: В каква връзка се намират философията и религията, респ. теологията? Дали религиозната вяра е само опция или по-скоро дълбоко измерение на човешкото съществуване, дори в една плуралистична култура? До каква степен религиозните и либералните ценности са съвместими? Две противоположни диагнози поддържат в напрежение тези въпроси: от една страна, твърдението, че живеем в секуларна или пострелигиозна епоха, и от друга страна, предположението за “завръщане на религиозното” в постсекуларната епоха. Разглежданите дебати съответстват на централните изследователски въпроси в работата на специалиста по феноменология и религиозна философия Иванка Райнова, редовен професор по съвременна философия в Българската академия на науките, на която е посветен този юбилеен сборник.