Конкурс за асистент за нуждите на секция „Публични политики и социални промени“

В съответствие с чл. 23 от Правилник на Института по философия и социология – БАН за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични
длъжности, Научният съвет на ИФС обявява конкурсна процедура по събеседване
(Протокол No: 5 от 24.02.2023 г.) за назначаване на срочен трудов договор на асистент (едно място) по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата.

Срокът за кандидатстване e 1 месец от излизането на обявата на сайта на ИФС – БАН.