Национален семинар по проект ISKILL “Индустриални отношения и социален диалог за стимулиране на включващо обучение на възрастни”

На 8.06.2023 г. в Областна управа-Габрово се проведе национален семинар по проект ISKILL “Индустриални отношения и социален диалог за стимулиране на включващо обучение на възрастни” с представители на областната и общинска администрация, работодателски организации, национално представителни синдикати, образователни и обучителни институции и НПО. На семинара, членовете на екипа по проекта (проф. д.с.н Пепка Бояджиева, проф. д.с.н Васил Киров, доц. д-р Габриела Йорданова и Диана Ненкова) представиха основните изводи и препоръки от подготвения от тях национален доклад. В състоялата се оживена дискусия представителите на заинтересованите страни изразиха удовлетвореността си от реализирането на този проект и оцениха високо неговата актуалност, и релевантността на достигнатите изводи и препоръки.