Участие на учени от екипа на проект „Skills2Capabilities: От умения към способности и възможности за реализация“ в обсъждане на Стратегия за уменията в България

На 13 юни 2023 г. в Дом на Европа, София, се проведоха две събития, свързани с подготовката на Стратегия за уменията в България, на които присъстваха членове на българския екип на проект „Skills2Capabilities”. Проф. дсн Пепка Бояджиева участва в официалното представяне на доклада „ОИСР Стратегия за уменията в България – оценка и препоръки“. Документът е разработен от Организацията за икономическо сътрудничество и развитите (ОИСР), в сътрудничество с Министерство на образованието и науката и български експерти. На събитието присъстваха също министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков, министърът на иновациите и растежа Милена Стойчева, председателят на Икономическия и социален съвет Зорница Русинова и Наталия Ефремова от МТСП, която е и национален координатор на Европейската година за умения.

С представянето на доклад се финализира първата фаза от изготвянето на стратегическия документ. През втората фаза ще се разработи план за действие. Ръководителят на екипа на ОИСР Андрю Бел представи приоритетните области, залегнали в стратегията, които са:

– подобряване и развитие на уменията на младежите

– подобряване и развитие на уменията на възрастните

– ефективно използване на уменията на пазара на труда и работното място

– подобряване на управлението на системата на уменията.

Доц. д-р Петя Илиева-Тричкова участва в една от тематичните работни групи, свързани с разработването на план за действие по Стратегията, а именно –  работната група “Статистика и данни”. В състоялата се групова дискусия тя представи проекта и предложи да се обмисли възможността в Стратегията да се включи индикатор несъответствия в уменията (skills mismatch) или търсене/предлагане на умения (skills demand/supply).

Skills2Capabilities е насочен именно към разбиране на това как трябва да се развиват системите на умения, за да се намали нивото на несъответствие на уменията, които наблюдаваме в момента, но и биха могли да възникнат в процеса на трансформации, свързани с дигитализацията на икономиката и „зеления преход“. От гледна точка на търсенето на умения, проучването е насочено към уменията и способностите, които се търсят сега и в бъдеще. От гледна точка на предлагането, той разглежда как способностите, представляващи интерес, се отразяват в професионалното образование и обучение.

Участието на членове на българския екип на Skills2Capabilities на подобни събития и сътрудничеството им с представители на различни държавни институции дава възможност за широко разпространение на резултатите от проекта и повишаване на тяхното въздействие, а именно предоставяне на вземащите решения в изпълнителната власт и образователните институции по-добро разбиране на способностите, които системите за умения ще трябва да предоставят в бъдеще.