Научният съвет на ИФС-БАН обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” за нуждите на секция “Етически изследвания”

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ (ПУРПНСЗАД), Научният съвет на ИФС обявява конкурсна процедура по събеседване (ПРОТОКОЛ от 04.07.2023 г.) за назначаване на срочен трудов договор на асистент (едно място) по научна специалност Философия, шифър 2.3, научно направление “Етика”.
Съгласно чл. 23, ал. 3 от ПУРПНСЗАД на ИФС кандидатите следва да подадат заявление за участие, към което прилагат:
а) мотивационно писмо
б) автобиография
в) диплома за висше образование за образователно-квалификационна степен „магистър“
г) диплома за образователна и научна степен „доктор“, ако кандидатът има такава
д) достоверение за стаж по специалността, ако има такъв
е) други по преценка на кандидата, напр. списък на публикации, изобретения и други научно приложни резултати, препоръки, награди, сертификати и пр.
Заявлението за участие в процедурата, заедно с приложенията към него следва да бъдат подадени в Деловодството на Института по философия и социология на адрес: гр. София, ул. “Сердика” № 4, ет. 2.
Срокът за кандидатстване е един месец след излизане на обявата на сайта на ИФС-БАН.