Доц. д-р Люба Спасова е избрана за член на Междуправителствения съвет на Програмата за управление на социалните трансформации (MOST) на ЮНЕСКО

Доц. д-р Люба Спасова от Института по философия и социология при БАН взе участие в Комисията по социални и хуманитарни науки на 42-рата сесия на Генералната конференция на ЮНЕСКО в Париж, 15-16 ноември 2023. Комисията обсъди и прие редица ключови въпроси, дефиниращи предстоящата дейност на организацията, включително програмата и бюджета на ЮНЕСКО за 2024-2025 за Основна програма III – Социални и хуманитарни науки. Сред приетите от комисията резолюции може да откроим Резолюция за създаване на  инструмент за определяне на етична стандарти относно невротехнологиите,  Резолюция за засилване на прилагането на Препоръката относно науката и научните изследователи, Резолюция за засилване ролята на Олимпийските и параолимпийските движения като катализатор на ценностите на ЮНЕСКО чрез спорт, образование и развитие. 
 
По време на своето посещение доц. Спасова беше избрана за член на Междуправителствения съвет на Програмата за управление на социалните трансформации (MOST) на ЮНЕСКО. MOST си сътрудничи с националните власти, научните общности и гражданското общество, за да помогне на държавите-членки на ЮНЕСКО да укрепят връзката между изследванията и политиката и между знанието и действието. MOST e ключов инструмент на ЮНЕСКО за насърчаване на положителна социална промяна към приобщаващо и устойчиво развитие.