Публична защита на Биляна Иванова Иванова

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ

Обявява открито заседание за защита на дисертационен труд

на тема

СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ ВЪВ ФОРМИРАНЕТО И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПРАВНОТО СЪЗНАНИЕ В ИНТЕРГЕНЕРАЦИОННА ПЕРСПЕКТИВА

на БИЛЯНА ИВАНОВА ИВАНОВА

редовен докторант към секция

„Социален контрол, отклонения и конфликти“

за придобиване на образователната и научна степен „ДОКТОР ПО СОЦИОЛОГИЯ“

в научна област 3. Социални, стопански и правни науки

професионално направление 3.1. Социология, антропология и

науки за културата

Заседанието ще се проведе на 19 декември 2023 година от 14.00 часа в заседателната зала на ИФС на ул. „Сердика“4.

 

 

Научно жури:

Проф. дсн Людмила Иванчева – ИФС,  председател

Проф. д-р Николай Михайлов – ИФС

Проф. д-р Надежда Йонкова – ИДП на БАН

Проф. д–р Христина Балабанова – УНСС

Доц. д-р Тодорка Кинева – УНСС

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в отдел „Човешки ресурси“ на ИФС и на сайта на ИФС http://ips-bas.org.

 

Рецензия от проф. дсн Людмила Иванчева на дисертационния труд на Биляна Иванова Иванова, редовен докторант към секция „Социален контрол, отклонения и конфликти“, ИФС-БАН, за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по научна специалност 3.1. Социология, антропология и науки за културата.

На чужд език

Рецензия от проф. д-р Надежда Йонкова на дисертационния труд на Биляна Иванова Иванова, редовен докторант към секция „Социален контрол, отклонения и конфликти“, ИФС-БАН, за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по научна специалност 3.1. Социология, антропология и науки за културата.

На чужд език

Становище от проф. д-р Николай Михайлов на дисертационния труд на Биляна Иванова Иванова, редовен докторант към секция „Социален контрол, отклонения и конфликти“, ИФС-БАН, за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по научна специалност 3.1. Социология, антропология и науки за културата.

На чужд език

Становище от проф. д–р Христина Балабанова на дисертационния труд на Биляна Иванова Иванова, редовен докторант към секция „Социален контрол, отклонения и конфликти“, ИФС-БАН, за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по научна специалност 3.1. Социология, антропология и науки за културата.

На чужд език

Становище от доц. д-р Тодорка Кинева на дисертационния труд на Биляна Иванова Иванова, редовен докторант към секция „Социален контрол, отклонения и конфликти“, ИФС-БАН, за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по научна специалност 3.1. Социология, антропология и науки за културата.

На чужд език

Автореферат на дисертационния труд на Биляна Иванова Иванова, редовен докторант към секция „Социален контрол, отклонения и конфликти“, ИФС-БАН, за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по научна специалност 3.1. Социология, антропология и науки за културата.

На чужд език