Излезе сборник с доклади от международна конференция на тема „Местните празници: Ресурси, традиции, промени“

В сборника са публикувани доклади от международна конференция на тема „Местните празници: Ресурси, традиции, промени“ проведена на 5-7 юни 2023 г. в Творческия дом на БАН, Варна. Тя е организирана в рамките на проекта „Местните празници: ресурс на локалните общности за справяне с кризи“, финансиран от ФНИ на МОН (KП-06-H45/5 от 30.11.2020). Организатор на конференцията е Институтът по философия и социология при БАН и тя се посвещава на 55 годишнината от институционализацията на социологията в България. Автори на статиите в сборника са както членове на изследователския екип на проекта – учени от Института по философия и социология при БАН и Софийския университет „Св. Климент Охридски“, така и други учени от тези институции, от ПУ „Св. Паисий Хилендарски“, колеги от Латвия и Хърватия.

Въпросите, чиито отговори се търсят (и намират) в статиите, включени в тази книга са: Какво представляват местните празници, кои са факторите, влияещи върху техните особености? Какви са социалните им функции и роля в локалните общности, какво е въздействието им върху стила на живот на съвременните общества? По какъв начин те активизират, ревитализират и солидаризират локалните общности, какви са механизмите и средствата, чрез които те изграждат локалната идентичност и се превръщат в мобилизационен ресурс на общността за преодоляване на кризи?

Сборникът е подходящо четиво за всички, които се интересуват от местните празници и ги изучават, както за представители на академичната общност – учени, изследователи, студенти, така и за техните организатори и посетители, за всички, които са запленени от жизнеутвърждаващата магия и енергия на локалните фестивали.