Конкурси за академични длъжности – Държавен вестник, бр. 104 от 15.12.2023г.

Институтът по философия и социо­логия при БАН – София, обявява конкурси за: професор по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Социология – Социология на неравенствата и устойчивото развитие. Роля на Европейския съюз за намаляване на социално-икономическите неравенства) за нуждите на секция „Стратифи­кация, неравенства и мобилност“ – един; главен асистент по: професионално направление 2.3. Философия (История на философията – Фи­лософски взаимодействия Изток – Запад) за нуждите на секция „История на философските и научните идеи“ – един; професионално направ­ление 2.3. Философия (Съвременни философски теории – Съвременни философски концепции за отчуждението) за нуждите на секция „История на философските и научните идеи“ – един, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Справки и документи – в Института по философия и социология, София 1000, ул. Сердика № 4, ет. 1, тел. 0888409056.