Публична защита на Мария Велизарова Велизарова

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ (ИФС)

 

обявява

открито заседание за защита на дисертационен труд на тема:

„ОТ ТРУДОВА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ДО МОДЕРНО РОБСТВО:

ТРУДОВИЯТ ОПИТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ

В ДРУГИ СТРАНИ НА ЕС

 

на МАРИЯ ВЕЛИЗАРОВА ВЕЛИЗАРОВА

 

задочен докторант към секция

„Общество на знанието: наука, образование и иновации“, ИФС-БАН,

за придобиване на образователната и научна степен „ДОКТОР ПО СОЦИОЛОГИЯ“

в научна област 3. Социални, стопански и правни науки

професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата

специалност 05.11.01 Социология

 

Заседанието ще се проведе на 31 януари 2024 г. (сряда) от 10 часа в хибриден формат в заседателната зала на ИФС-БАН, ул. „Сердика“ № 4, и онлайн чрез zoom връзка https://us02web.zoom.us/j/2781894818?omn=86710700033.

 

Научно жури:

Доц. д-р Екатерина Маркова – ИФС-БАН, председател

Проф. д-р Георги Петрунов – УНСС

Проф. д.с.н. Васил Киров – ИФС-БАН

Проф. д-р Анна Кръстева – НБУ

Доц. д-р Михаела Мишева – УНСС

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в отдел „Човешки ресурси“ на ИФС-БАН и на сайта на ИФС – http://ips-bas.org.

 

 

Рецензия от доц. д-р Екатерина Маркова на дисертационния труд на Мария Велизарова Велизарова, задочен докторант към секция „Общество на знанието: наука, образование и иновации“, ИФС-БАН, за присъждане на образователната и научната степен „доктор“ по научна специалност 05.11.01 Социология

 

Рецензия от проф. д-р Георги Петрунов на дисертационния труд на Мария Велизарова Велизарова, задочен докторант към секция „Общество на знанието: наука, образование и иновации“, ИФС-БАН, за присъждане на образователната и научната степен „доктор“ по научна специалност 05.11.01 Социология

 

Становище от проф. д.с.н. Васил Киров на дисертационния труд на Мария Велизарова Велизарова, задочен докторант към секция „Общество на знанието: наука, образование и иновации“, ИФС-БАН, за присъждане на образователната и научната степен „доктор“ по научна специалност 05.11.01 Социология

 

Становище от проф. д-р Анна Кръстева на дисертационния труд на Мария Велизарова Велизарова, задочен докторант към секция „Общество на знанието: наука, образование и иновации“, ИФС-БАН, за присъждане на образователната и научната степен „доктор“ по научна специалност 05.11.01 Социология

 

Становище от доц. д-р Михаела Мишева на дисертационния труд на Мария Велизарова Велизарова, задочен докторант към секция „Общество на знанието: наука, образование и иновации“, ИФС-БАН, за присъждане на образователната и научната степен „доктор“ по научна специалност 05.11.01 Социология

 

Автореферат на дисертационния труд на Мария Велизарова Велизарова, задочен докторант към секция „Общество на знанието: наука, образование и иновации“, ИФС-БАН, за присъждане на образователната и научната степен „доктор“ по научна специалност 05.11.01 Социология