Публична защита на Мария Велизарова Велизарова

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ (ИФС)   обявява открито заседание за защита на дисертационен труд на тема: „ОТ ТРУДОВА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ДО МОДЕРНО РОБСТВО: ТРУДОВИЯТ ОПИТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ В ДРУГИ СТРАНИ НА ЕС“   на МАРИЯ ВЕЛИЗАРОВА ВЕЛИЗАРОВА   задочен докторант към секция „Общество на знанието: […]

» Read more

Публична защита на Биляна Иванова Иванова

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ Обявява открито заседание за защита на дисертационен труд на тема СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ ВЪВ ФОРМИРАНЕТО И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПРАВНОТО СЪЗНАНИЕ В ИНТЕРГЕНЕРАЦИОННА ПЕРСПЕКТИВА на БИЛЯНА ИВАНОВА ИВАНОВА редовен докторант към секция „Социален контрол, отклонения и конфликти“ за придобиване на образователната и […]

» Read more

Публична защита на Румяна Русева Желева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ Обявява Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Румяна Желева на тема „Устойчивото развитие във времена на несигурност“ за придобиване на научната степен „доктор на науките“ в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата ще бъде проведена на […]

» Read more

Публична защита на Поля Тодорова Христова

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ Обявява открито заседание за защита на дисертационен труд на тема ДИСКРИМИНАЦИЯ ИЛИ РАВНОПОСТАВЕНОСТ НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ  В БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИЩА на ПОЛЯ ТОДОРОВА ХРИСТОВА редовен докторант към секция „Социален контрол, отклонения и конфликти“ за придобиване на образователната и научна степен „ДОКТОР“ по […]

» Read more

Публична защита на Ганчо Костадинов Ганев

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ Обявява открито заседание за защита на дисертационен труд на тема Рискове и заплахи от ислямизма за националната сигурност на България на Ганчо Костадинов Ганев докторант самостоятелна подготовка към секция „Религия, вярвания, светоглед“ по докторска програма – Философия на религията – религиознание. […]

» Read more

Публична защита на Борислав Янков Антонов

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ Обявява открито заседание за защита на дисертационен труд на тема НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В КОНТЕКСТА НА СЪВРЕМЕННИТЕ ИМИГРАЦИОННИ ПРОЦЕСИ на БОРИСЛАВ ЯНКОВ АНТОНОВ, задочен докторант към секция „Социален контрол, отклонения и конфликти“ за придобиване на образователната и научна степен […]

» Read more

Публична защита на Мая Стоянова Горчева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ    обявява ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ за защита на дисертационен труд на тема: „Цената на реалността и възможните светове на литературата. Конрад, Кафка, Камю“   за придобиване на научната степен „доктор на науките“ по професионално направление 2.3. Философия (05.01.06. Естетика) Заседанието ще се […]

» Read more

Публична защита на Силвия Иванова Пенчева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ (ИФС)   обявява ОТКРИТО ОНЛАЙН ЗАСЕДАНИЕ за защита на дисертационен труд на тема: „Бедност, благотворителност, власт“ (културни и цивилизационни аспекти)   на Силвия Иванова Пенчева,   редовен докторант към секция „Социални теории, стратегии и прогнози“, ИФС-БАН, за придобиване на образователната и […]

» Read more
1 2 3 10