Дигитално разделение и социални неравенства: равнища, актьори и взаимодействия

„Дигитално разделение и социални неравенства: равнища, актьори и взаимодействия“ е интердисциплинарен проект на ИФС, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ по договор КП-06 ПН55/7 от 2021 г. с тригодишен срок за изпълнение.

Целта на проекта е да бъдат изследвани възможностите за разширяване на реално извличаните офлайн ползи, за подобряване на жизнените шансове за различни категории потребители, за намаляване на социално-икономическите и социално-демографските неравенства посредством технологичния преход към дигитализация.

За постигането на тази цел проектът включва използването на многомерен стратификационен подход (multi dimensional approach) за определяне на разделенията и на позициите в социалната структура на обществото с отчитане водещото значение на икономиката, на мястото на работещите в разделението и йерархията, на професиите и занятията, и като се концептуализира значението на средната класа.

Смесен подход на изследване и анализ (mixed method approach): Изводите и резултатите от количествените международни съпоставителни анализи и данни, получени чрез съвременни математико-статистически методи, ще бъдат допълвани с цел обяснение посредством качествени методи на изследване – интервю, групова дискусия, анализ на заинтересованите страни.

Интерсекционален подход (intersectional approach): Подходът служи за  отчитане на едновременното влияние на различни категории, водещи до неравенство – възраст и пол; класа, етнос и пол; възраст и здравен статус.

Подход, отчитащ неравенствата при преходите в индивидуалния живот: life course approach. Ще изследваме взаимовръзката между действащия индивид, (agency) и социалната структура на обществото в хода на историческото време, като отчитаме влиянието на дигиталната трансформация.

Основният очакван резултат от изпълнението на проекта е свързан с идентифицирането, анализа и максимално пълното описание на възможностите за намаляване на социално-икономическите и социално-демографските неравенства посредством технологичния преход към дигитализация. Настоящият проект е насочен към генериране на качествено ново знание за процесите и механизмите за извличане на „офлайн“ ползи чрез дигиталния преход, т.е. за подобряване на жизнените шансове на различни категории потребители на информационни и комуникационни технологии на основата на емпирични данни, в това число и в сравнителна международна перспектива.

Проектът дава възможности на студенти, докторанти и млади учени да се включат в теренната работа – провеждането на интервюта и групови дискусии, транскрибиране и анализиране на набраната информация. Провежда се обучение за работа с количествени данни от Европейското социално изследване и Международната програма за социални изследвания.

Екипът на проекта си сътрудничи с граждански организации, със структурите на публичната администрация, с работодателски организации по темите, свързани с дигитализацията и мястото в този процес на уязвими групи – възрастни служители, живеещи в малки населени места, хора с ниско образование и работещи в сектори, засегнати от дигитализацията и нуждаещите се от допълнителна квалификация.

За връзка с екипа на проекта:

проф. д.с.н. Румяна Стоилова
RStoilova@bas.bg, Rumiana.Stoilova@gmail.com
089 7807 770

гл. ас. д-р Стефан Марков
smarkoff@gmail.com

https://www.facebook.com/DigitalDivideBG
https://old.ips-bas.org/


ЕКИП НА ПРОЕКТА

Проф. д.с.н. Румяна Стоилова е ръководител на секция „Стратификация, неравенства и мобилност“. Основни научни интереси: стратификация, дискриминация, образователни неравенства, пазари и неравенства, джендър неравенства, регионални неравенства и устойчиво развитие.

Доц. д-р Румяна Желева е член на секция „Стратификация, неравенства и мобилност“, Институт по философия и социология, БАН. Научните ѝ интереси са в следните области: социология на труда и трудови пазари, устойчиво развитие, Human development and quality of work, регионално развитие, социални неравенства, Европейски изследвания.

Гл. ас. д-р. Камелия Петкова е член на секция „Стратификация, неравенства и мобилност“, Институт по философия и социология, БАН. Област на научни интереси: бедност, социални неравенства, роми, бежанци, проблеми на уязвими групи в риск, демографски дисбаланси, демографски предизвикателства, етно-стратификация и др. Участва в редица международни и национални проекти.

Д-р Стефан Марков е главен асистент в ИФС (БАН) и главен асистент във ФНОИ (СУ „Св. Климент Охридски“). Основните му изследователски интереси са в областта на дигиталните неравенства и дигитално разделение, Изкуствения интелект, алгоритмичната грамотност, онлайн дезинформацията, социалните медии, теорията на комуникацията и поведенческата икономика.

Гл. ас. д-р Мартин Константинов е член на секция „Стратификация, неравенства и мобилност“, Институт по философия и социология, БАН. Научните му интереси са в следните области: социално-групов статус и политическо представителство; идейно-политическа ориентация и политически ценности; изследвания на нагласите към имиграцията в приемащите общества.

Д-р Петя Кабакчиева е професор в Катедра Социология, СУ „Св. Кл. Охридски“ до 2022 включително. В момента е председател на Националната агенция по оценяване и акредитация. В рамките на настоящия проект е съорганизатор на конференцията в Русе „Дигитална трансформация на образованието – проблеми и решения, оценяване и акредитация“.

Д-р Мариета Христова е главен асистент в катедра „Икономическа социология“ и член на консултативния съвет на Център за социологически и психологически изследвания към катедрата в Университета за национално и световно стопанство. Също така е зам. Председател на Българска социологическа асоциация. Научните ѝ интереси са свързани с виртуалната активност в социални мрежи и медии, изследване на феномени, като виртуален и дигитален човек, виртуален образ, киберактивизъм, дигитални неравенства и грамотност и др.

Д-р Светломир Здравков е главен асистент в ИФС (БАН), секция “Общество на знанието: наука, образование и иновации”. Основните му изследователски интереси са в сферата на интернет изследванията, образователните неравенства, дигитални неравенства, изследвания на науката и технологиите, икономическа социология.

Д-р Калоян Харалампиев е доцент в катедра “Социология” на Софийски университет “Св. Климент Охридски”. Научните му интереси са в областта на теория на вероятностите, статистиката и демографията.

Д-р Виляна Русева е доцент в Бургаски свободен университет.