Проф. Джейкъб Стегенга с лекция в БАН

Уважаеми колеги, С удоволствие Ви каним на лекция на проф. Джейкъб Стегенга от Университета в Кеймбридж на тема “Norms of Scientific Assertion”. Събитието ще се проведе на 05 февруари 2024 г. от 15 часа в зала “Марин Дринов” (Големия салон) в Централната сграда на БАН. Джейкъб Стегенга е професор в […]

» Read more

Публична защита на Мария Велизарова Велизарова

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ (ИФС)   обявява открито заседание за защита на дисертационен труд на тема: „ОТ ТРУДОВА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ДО МОДЕРНО РОБСТВО: ТРУДОВИЯТ ОПИТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ В ДРУГИ СТРАНИ НА ЕС“   на МАРИЯ ВЕЛИЗАРОВА ВЕЛИЗАРОВА   задочен докторант към секция „Общество на знанието: […]

» Read more

Институтът по философия и социология – БАН с участие в проучването на политиките за формиране на умения и учене през целия живот в Европа

Проектът “Skills2Capabilities” (www.skills2capabilities.eu): „От умения към способности и възможности за реализация“ (2023-2025) е финансиран по програмата на ЕС за научни изследвания и иновации Хоризонт Европа (договор № 101094758). Skills2Capabilities си поставя амбициозни цели, които да постигне до края на 2025 г. Накратко, проектът проучва как системите за формиране на умения […]

» Read more

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“ към Институт по философия и социология – БАН, обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г.

Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на секция „Онтология и епистемология“, ИФС – БАН На чужд език   Рецензия от доц. д-р Кристиян Енчев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално […]

» Read more

Покана за участие в конференция “Природа, познание и ценности” (180 г. от рождението на Фридрих Ницше)

Институт по философия и социология при Българска академия на науките (секция „Етически изследвания“, секция „Онтология и епистемология“, секция „История на философските и научните идеи) и Нов български университет (департамент „Философия и социология“) организират конференция, посветена на 180 години от рождението на Фридрих Вилхелм Ницше, под наслов „Природа, познание и ценности“. […]

» Read more

Покана за конференция „Философизиране в събития, практики и проекти“

СУ „Св. Климент Охридски“, Философски факултет, катедра „Философия“, секция „Етически изследвания“, Институт по философия и социология – БАН, Сдружение на университетските преподаватели по философия в България и Асоциация на преподавателите по философия организират Национална академично-приложна конференция „Философизиране в събития, практики и проекти“. Събитието ще се проведе на 8 и 9 […]

» Read more

Излезе от печат сборника „Values and Gender Equality in Family: Azerbaijan, Bulgaria, Turkey“

В края на месец декември 2023 излезе от печат Сборника „Values and Gender Equality in Family: Azerbaijan, Bulgaria, Turkey“, който се издава с  финансовата подкрепа на Националната комисия на Република Азербайджан за ЮНЕСКО. Сборникът е резултат, от спечелен към ЮНЕСКО субрегионален проект, на тема: „Ценности и равенство между половете в […]

» Read more
1 2 3 108