Конкурси за академични длъжности

Институтът за изследване на обществата и знанието при БАН – София обявява следните конкурси за академични длъжности:

За главни асистенти по: специалност „Философия”, професионално направление 2.3. Философия, за нуждите на секция „Знание и реалност: модели, методологии и евристики” – един; специалност „Философия”, професионално направление 2.3. Философия, за нуждите на секция „Социални теории, стратегии и прогнози” – един; специалност „Социология”, професионално направление 3.1 Социология, антропология и науки за културата, за нуждите на секция „Социален контрол, отклонения и конфликти” – един; специалност „Социология”, професионално направление 3.1 Социология, антропология и науки за културата, за нуждите на секция „Общество на знанието. Наука, образование и иновации” – един;  специалност „Социология”, професионално направление 3.1 Социология, антропология и науки за културата за нуждите на секция „Общности и идентичности” – един, със срок два месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

За доценти по: специалност  „Философия”, професионално направление 2.3. Философия за нуждите на секция „Онтологически и епистемологически изследвания” – един; специалност „Философия”, професионално направление 2.3. Философия за нуждите на секция „Логически системи и модели” – един; специалност „Социология”, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата за нуждите на секция „Общество на знанието: Наука, образование и иновации” – един, със срок два месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

За професори по: специалност „Социология”, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата за нуждите на секция „Публични политики и социални промени” – един; специалност “Философия”, професионално направление 2.3. Философия за нуждите на секция „История на философските и научните идеи” – един, със срок два месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Справки и документи – в института, София 1000, ул. Московска №13А, тел. 02/980 90 86.

Държавен вестник, бр. 3/10.01.2014 г.