ИИОЗ при БАН обявява конкурс за докторанти

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО

 

ОБЯВА

ИНСТИТУТЪТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО ПРИ БАН

СЪОБЩАВА, ЧЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С РЕШЕНИЕ № 328 НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ОТ 03.05.2016 Г. Е ОБЯВЕН

КОНКУРС ЗА ДОКТОРАНТИ ПО СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ:

1. СОЦИОЛОГИЯ /направление 3.1./  – 1  място  редовно обучение и 1 място задочно

обучение за секция „Социален контрол, отклонения и конфликти“

2. ФИЛОСОФИЯ /„Философия на културата, политиката, правото и

икономиката”-  1 място редовно обучение за секция „Социални теории, стратегии и

прогнози“

3. ФИЛОСОФИЯ /„Философия на културата, политиката, правото и икономиката”

– антропология –  1 място редовно обучение за секция „Антропологически

изследвания“

КАНДИДАТИТЕ СЛЕДВА ДА ПОДАДАТ ЗАЯВЛЕНИЕ ДО ДИРЕКТОРА НА ИИОЗ, В

КОЕТО СЕ ПОСОЧВА СПЕЦИАЛНОСТТА, ФОРМАТА НА ОБУЧЕНИЕ И ЧУЖДИЯТ

ЕЗИК, ПО КОЙТО ЩЕ СЕ ЯВЯТ НА ИЗПИТ.

КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕТО СЕ ПРИЛАГАТ:

1. АВТОБИОГРАФИЯ;

2. ДИПЛОМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

„МАГИСТЪР”;

3. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРИЗНАТО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ, АКО ДИПЛОМАТА

Е ИЗДАДЕНА ОТ ЧУЖДЕСТРАННО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ;

4. МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО;

5. СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ;

6. ДОКУМЕНТ ЗА ПЛАТЕНА ТАКСА В ЦО НА БАН /бул. „Цариградско шосе”125, бл.

26/;

7. ДОКУМЕНТ ЗА ПЛАТЕНА ТАКСА ЗА ИЗПИТ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА по сметката

на ИИОЗ.

Кандидатите за конкурса заплащат такса за подаване на документите за участие в

конкурса в размер на 30 лева, която се събира в Центъра за обучение при БАН.

За допускане до кандидатски изпит по специалността се заплаща такса в размер на 20

лева по сметката на ИИОЗ /Съгласно Решение на Ръководството на БАН – Прот.

№29/29.07.2003г./

СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ Е ОТ 15.03.2017 Г. ДО 12.05.2017. Г.