Submit to a special issue of Sociological Problems

The team of the project The Images of science in the digital world: between social networks and internet media” welcomes submissions to a special issue of the quarterly journal Sociological Problems, which is Indexed in ERIH PLUS. The project is a fundamental study that aims to justify a new interdisciplinary scientific field – the images of science in the digital public space – and to develop a multidimensional theoretical framework for its understanding. However, the issue of the journal does not limit to this specific sphere. Here is more about it: CALL FOR PAPERS

 

Екипът на проект „Образите на науката в дигиталния свят: между социалните мрежи и интернет медиите“ приема предложения за публикации за специалния брой на списание Социологически проблеми, което е индексирано в ERIH PLUS. Проектът е фундаментално изследване, което има за цел да обоснове нова интердисциплинарна научна област – образите на науката в цифровото публично пространство – и да разработи многомерна теоретична рамка за нейното разбиране. Броят на списанието обаче не се ограничава до тази специфична сфера. Вижте повече в Поканата за публикации: CALL FOR PAPERS